pray_on_the_rock

??? ???? ?????? ??????
????? ?? ??? ???? ??? ????

Bismill?hir Rahm?nir Rah?m

All?humma shalli ?al? Muhammad wa ?li Muhammad
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Berikut adalah doa doa bagi yang mengharapkan dapat menunaikan ibadah haji:

??????????? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ????? ???? ?????????? ???????? ?????????. ????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ?????????. ????????? ??? ?????? ????????????. ?????????? ????? ?????????? ????????????

All?hummarzuqnil hajja alladziftadhta `al? manistath?`a ilayhi sab?l?. Waj?all? f?hi h?diyan wa ilayhi dal?lan. Wa qarribl? bu?dul mas?liki. Wa a?inn? ?al? ta?diyatil man?siki.

Ya Allah, karuniakan padaku kemampuan untuk menunaikan ibadah haji sebagimana Kau wajibkan kepada orang yang mampu. Karuniakan padaku pembimbing dan penuntun menuju padanya. Dekatkan bagiku perjalanan yang jauh. Dan bantulah aku agar dapat melaksanakan semua manasik haji secara sempurna.

????????? ???????????? ????? ???????? ???????. ?????? ?????????? ???????? ?????????. ???????????? ????? ?????????? ?????? ???????? ?????????????? ????????. ????????????? ??????????? ????????? ?????????. ????????????? ????? ???? ???????? ???????? ??????????? ????? ???????????? ???????????. ???????????? ???????? ????? ??????????

Wa harrim bi-ihr?m? ?alan n?ri jasad?. Wa zid lissafari quwwat? wa jild?. Warzuqn? Rabbil wuq?fi bayna yadayka wal-idh?fata ilayka. Wa azhfirn? binnujhi biw?firir ribhi. Wa ashdirn? Rabbi min mawqifil hajji akbari il? muzdalitil masy?ari. Waj?alh? zulfatan il? rahmatika.

Dengan ihramku selamatkan tubuhku dari api neraka
Dalam perjalananku karuniakan padaku tambahan kekuatan pada tubuh dan kulitku

Ya Rabbi
Karuniakan padaku kesempatan untuk wuquf di hadapan-Mu dan bersandar hanya kepada-Mu. Anugrahkan padaku keberuntungan dengan limpahan karunia-Mu

Ya Rabbi
Berangkatkan daku dari tempat haji akbar (Padang Arafah) sampai ke Muzdalifah, Masy?aril Haram. Jadikan semua itu wasilah untuk mendekatkan diri pada rahmat-Mu dan jalan menuju surga-Mu

????????? ???????? ??????????? ??????????? ????????? ??????? ????????????. ???????????? ???????????? ????????????? ???????? ????????? ???????????? ?????? ????????? ??????????? ???????? ??????????? ?????????? ??????????????? ????????????? ??????????????? ???????? ???????????? ????? ??????????? ?????????????? ????? ?????????????

Waqifn? mawqifal masy?aril har?m, wa maq?mal wuq?fil ihram. Wa ahillan? lita?diyatil man?siki, wa nahril hadyil taw?miki bi-damin yatsujju, wa awd?hin tamujju, wa ir?qatid dim?il masf?hah, wal-had?y?l madzb?hah, wa faryi awd?jih? ?al? m? amarta wattanaffuli bih? kam? wasamta.

Karunikan padaku kesempatan untuk wuquf di Masy?aril Haram, dan di tempat perjalanan ruhani saat wuquf di Arafah. Karuniakan padaku kemampuan untuk melaksanakan manasik haji, memotong binatang korban sesuai dengan perintah-Mu, dan keutamaan yang kebaikannya telah Kau tetapkan.

????????????? ??????????? ??????? ????????? ???????? ??????????? ???????? ???? ???????????? ???????? ?????? ??????? ????????????? ????????????? ??? ????????? ??????????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ?????? ???? ????????????

Wa ahdhirn? All?humma shal?tal ??d r?jiyan lil-wa?di, kh?ifan minal wa??d, kh?liqan sya?ra ra?sy? wa muqashshiran, wa mujtahidan f? th??atika mutsamiran, r?miy? lil-jim?ri bisab?in ba?da sab?in minal asyj?r.

Ya Allah, karuniakan kekuatan untuk melakukan shalat Idul Adhha. Agar aku menjadi:

orang yang mengharap rahmat-Mu yang telah kau janjikan

orang yang takut pada siksa-Mu yang telah Kau siapkan

orang yang mencukur dan memotong rambutku

orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati-Mu, mengharap rahmat-Mu, dan melempar jumrah.

????????????? ??????????? ???????? ???????? ???????????? ????????? ???????? ???????????? ??????????????? ??????????? ???????????????. ?????? ??????? ??????????? ????????? ????????? ???? ?????????????? ???????????. ????????? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ??? ??????????? ??????????????

Wa adkhiln? ?arshata baytika wa ?afwaka wa mahalla amnika wa ka?batika wa mas?k?nika wa su?lika wa mah?w?jika. Wa jud ?alayya All?humma biw?firil ajri minal inkif?i wan nafri. Wakhtim All?humma man?siki hajji wanqidh?i ?ajj? biqab?lin minkal? wa ra?fatin minkab? y? Arhamar r?him?n.

Ya Allah
Masukkan aku ke halaman rumah-Mu dan ampunan-Mu, perlindungan-Mu dan Ka?bah-Mu. Jadikan aku tergolong pada orang-orang yang butuh kepada-Mu, bermohon kepada-Mu, dan menyampaikan semua hajatnya pada-Mu.

Ya Allah
Karuniakan padaku limpahan pahala-Mu setelah kulakukan manasik haji dan pada hari ketiga belas Dzul-Hijjah.

Ya Allah
Tutuplah kesudahan manasik hajiku dan semua permohonanku dengan penerimaan dan kasih sayang-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi.

Posted in: Berita.
Last Modified: May 17, 2013